Leerlingen

Examenregeling

Iedere leerling volgt een bepaalde leerweg in de sector Economie, Techniek of Zorg & Welzijn. Van de gekozen leerweg en ook van de afdeling kan niet worden afgeweken. Aan het begin van leerjaar 3 en opnieuw in leerjaar 4 krijgen leerlingen en ouders uitgebreide informatie over de examenregeling, de inhoud van de examenvakken en de organisatie van het examen. Eindexamens worden op grond van wettelijke voorschriften vastgesteld en georganiseerd.
Het eindexamen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het cijfer voor het schoolexamen is het gemiddelde van een aantal tentamens dat door de eigen vakdocenten wordt opgesteld en nagekeken. Voor verschillende vakken maken de leerlingen al in leerjaar 3 één of meer tentamens. De vakken maatschappijleer 1 en kunstvakken worden in het derde leerjaar al helemaal afgesloten.
Het centraal examen in leerjaar 4 wordt in mei en juni afgenomen. Half juni is de uitslag bekend. Voor de leerling die voorlopig is afgewezen, is een herkansing voor één vak binnen het centraal schriftelijk examen mogelijk. Deze herkansing vindt in de maand juni plaats. In het beroepsgericht programma kunnen de examinator en de gecommitteerde nog niet voldoende afgeronde onderdelen van het centraal examen opnieuw laten maken. De uitslag is nog voor de zomervakantie bekend. Het bovenstaande geldt ook voor de theoretische leerweg. Deze leerlingen doen echter geen praktijkexamen.

Zowel het diploma mavo als vmbo wordt uitgereikt aan leerlingen die de opleiding met succes hebben afgesloten. Op dit diploma wordt zonodig de leerweg vermeld. Bij het diploma ontvangt de kandidaat een cijferlijst van alle vakken die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken.
In het examendossier wordt ook melding gemaakt van de vakken die niet geëxamineerd worden.

Commissie van beroep

De school heeft een officiële commissie van beroep m.b.t. het eindexamen.

Postadres:

Stedelijk College Eindhoven
t.a.v. Commissie van Beroep
Postbus 1310
5602 BH EindhovenLocatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl